messager
 
เทศบาลตำบลบ่อเวฬุ call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
บ่อเวฬุ
อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบ่อเวฬุ อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
การขยายเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีพ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview14
การยืนยันสิทธิเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบ่อเวฬุ poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview11

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ
เผยแพร่วันที่ : 21 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview10
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview13
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565 (แบบ สขร. 1) poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview87
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์-กองคลัง poll
เผยแพร่วันที่ : 25 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview101
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน-กองคลัง poll
เผยแพร่วันที่ : 25 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview124

folder สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2567(แบบ สขร.1)
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview2
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2567(แบบ สขร.1) poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview16
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2567(แบบ สขร.1) poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview23
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2566(แบบ สขร.1) poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview30

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
camera_alt ภาพกิจกรรม
ลานกีฬา/สนามกีฬา เทศบาลตำบลบ่อเวฬุ
เทศบาลตำบลบ่อเวฬุดำเนินโครงการหมู่บ้านปลอดลูกน้ำยุงลาย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบ่อเวฬุดำเนินกิจกรรมหนูน้อยปลูกผักสวนครัว ตามแนวการจัดกิจกรรมเตรียมประสบการณ์บูรณาการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาทองดำเนินกิจกรรมหนูน้อยปลูกผักสวนครัว ตามแนวการจัดกิจกรรมเตรียมประสบการณ์บูรณาการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง
เทศบาลตำบลบ่อเวฬุ ดำเนินการสำรวจจำนวนประชากรสุนัขและแมว ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
นายกเทศมนตรีตำบลบ่อเวฬุ เข้าร่วมการประชุมกับอำเภอขลุง ในการประชุมสัญจร สานสัมพันธ์ ท้องที่ ท้องถิ่น ณ ศาลากองทุนหมู่ที่ 3 ต.บ่อเวฬุ อ.ขลุง จ.จันทบุรี
พนักงานเทศบาลตำบลบ่อเวฬุ เข้าร่วมการประชุมตามโครงการพัฒนาขับเคลื่อนการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ประชุมหารือและลงพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ตำบลบ่อเวฬุ อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
 
thumb_up facebook เทศบาลตำบลบ่อเวฬุ
facebook

info การดำเนินนโยบาย No Gift Policy
ประกาศเทศบาลตำบลบ่อเวฬุ no gift policy

ประชาสัมพันธ์นโยบาย No Gift Policy ของเทศบาลตำบลบ่อเวฬุ


บุคลากรภายใน
info ผู้บริหารองค์กร
นายธัชพล พรหมวงศ์เจริญ
นายกเทศมนตรีตำบลบ่อเวฬุ
โทร : 08-0879-6253
นายธัชพล พรหมวงศ์เจริญ
นายกเทศมนตรีตำบลบ่อเวฬุ
โทร : 08-0879-6253
ข้อมูลข่าวสาร
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ sitemap
วันนี้ 99
เดือนนี้1,689
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.66)49,808
ทั้งหมด 249,137


camera_alt ภาพกิจกรรม

ลานกีฬา/สนามกีฬา เทศบาลตำบลบ่อเวฬุ[10 เมษายน 2566]

เทศบาลตำบลบ่อเวฬุดำเนินโครงการหมู่บ้านปลอดลูกน้ำยุงลาย[20 มีนาคม 2566]

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบ่อเวฬุดำเนินกิจกรรมหนูน้อยปลูกผักสวนครัว ตามแนวการจัดกิจกรรมเตรียมประสบการณ์บูรณาการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง[10 มีนาคม 2566]
public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กสธ.
11/04/2567
17/04/2567
การป้องกันภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูร้อนของประเทศไทย พ.ศ. 2567
กสธ.
11/04/2567
17/04/2567
ขอส่งคู่มือแนวทางการขออนุญาตใช้หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
กสธ.
10/04/2567
17/04/2567
ขอแจ้งขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลและองค์กรที่ดำเนินการดีเด่นด้านการป้องกันควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อรับโล่ประกาศเกียรติคุณเนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567
สน.บถ.
11/04/2567
11/04/2567
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการดำเนินการและการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้แก่หน่วยบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กพส.
11/04/2567
11/04/2567
การจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นหน่วยรับงบประมาณ (องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง)
กค.
11/04/2567
11/04/2567
แจ้งรายชื่อโครงการฝึกอบรมด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5 รุ่นที่ 18
[รายชื่อผู้อบรม e-GP รุ่น 18]

ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ