messager
 
เทศบาลตำบลบ่อเวฬุ call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
บ่อเวฬุ
อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบ่อเวฬุ อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
account_box คณะผู้บริหาร
นายธัชพล พรหมวงศ์เจริญ
นายกเทศมนตรีตำบลบ่อเวฬุ
โทร : 0808796253
นายหนูแดง นาบำรุง
รองนายกเทศมนตรีตำบลบ่อเวฬุ
โทร : 0912361082
นายสัญญา ชมศาสตร์
รองนายกเทศมนตรีตำบลบ่อเวฬุ
โทร : 0898197524
นายชูชาติ แก้วแกมกาญจน์
เลขานุการนายกเทศมนตรี
โทร : 0821313554
นายอนุชาติ คุณสุข
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลบ่อเวฬุ
โทร : 0928632133
account_box สมาชิกสภา
นายสุรินทร์ โยธี
ประธานสภาเทศบาลตำบลบ่อเวฬุ
โทร : 0810051715
นางสาวสุรีรัตน์ คำนอก
รองประธานสภาเทศบาลตำบลบ่อเวฬุ
โทร : 0979511850
นางศศิภัค จรทะผา
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลบ่อเวฬุ
โทร : 0970121464
ร.ต.ท.พิษณุ ลิปปานนท์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ่อเวฬุ
โทร : 0824235695
นายประสิทธิ์ บุญเหลือ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ่อเวฬุ
โทร : 0915913279
นายสมทรง อินอ่อน
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ่อเวฬุ
โทร : 0990144856
นางศิริวรรณ อินธิราช
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ่อเวฬุ
โทร : 0898860816
นายเอกลักษณ์ ลมลอย
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ่อเวฬุ
โทร : 0984186352
นางสาวเจนจิรา กรมไธสง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ่อเวฬุ
โทร : 0972648519
นายนรากร นึกชัยภูมิ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ่อเวฬุ
โทร : 0923355904
นายปรีชา ก้อนพงษ์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ่อเวฬุ
โทร : 0892305053
นายยศ พึ่งพระพร
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ่อเวฬุ
โทร : 00632399528
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
พันจ่าเอกสัมพันธ์ จันทร์รักษ์
ปลัดเทศบาล
โทร : 0892458305
นางสาวสายสุดา คุ้มวงษ์
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 0871305510
นางสาวแพรวพรรณ บุรีพงษ์
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 039492448
นางจินตนา ปรีจิตต์
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 039492449
นางสาวสายสุดา คุ้มวงษ์
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร : 0871305510
account_box สำนักปลัดเทศบาล
นางสาวสายสุดา คุ้มวงษ์
หัวหน้าสำนักปลัด
นายไตรวุฒิ อนุกานนท์
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ
นางสาวพัทธ์ธีรา สนธิวัฒน์
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
นางสาวเพตา สายโสน
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
นางสาวประกายแก้ว ร่ารื่น
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายธิติพล หลงเก็ม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นายอนันธวัฒน์ เย็นชุ่ม
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
ว่าง
นักวิชาการสาธารณสุข
นายฉัตรชัย ตรุษ
พนักงานขับรถยนต์
นายเทวินทร์ สืบวงษ์รุ่ง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ว่าง
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นายสัญชัย บุญเหลือ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายขวัญชัย สุทธิธารมงคล
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา(รถบรรทุกขยะ)
นายอานนท์ บัวงาม
คนงาน
นางสาวกุลสตรี อ่อนละออ
คนงาน
นายโชคชัย หินวิเศษ
ยาม
นางสาวขนิษฐา ศรีดาชาติ
ภารโรง
นายสุรเชษฐ์ ผลเต็ม
คนงาน
account_box กองคลัง
นางสาวแพรวพรรณ บุรีพงษ์
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวสุดา พฤกษ์พุ่ม
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
นาวสาวภุชชงค์ บุญเจริญ
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นางสาวณิชกุล คุณสุข
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ว่าง
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
ว่าง
เจ้าพนักงานพัสดุ
นางมยุรา นฤมล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวชนัญญา พรพิพัฒน์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวสุภลักษณ์ หวายฤทธิ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
account_box กองช่าง
นางจินตนา ปรีจิตต์
ผู้อำนวยการกองช่าง
ว่าง
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
นายสหรัฐ อุษณวศิน
นายช่างโยธาชำนาญงาน
ว่าง
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
นายจักรกฤษ อุทัยรัศมี
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายสมคิด บุญรังษี
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
นางสาวพรทิพย์ ปัทมเนตร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายอนุสรณ์ บุญโยประการ
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นายสมนึก กัมปนาทชัยกุล
พนักงานผลิตน้ำประปา
นายพรชัย ลับเหลี่ยม
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก
นายรัฐพงษ์ เวระณะ
คนงาน
นายณรงค์ รัตนทองคง
พนักงานผลิตน้ำประปา
นายอุบล ผลเงิน
พนักงานขับรถยนต์(ทักษะ)
นางสาวศิริพร คงเพชรศักดิ์
คนงาน
account_box กองการศึกษา
นางสาวสายสุดา คุ้มวงษ์
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา
นางสาวธณัตอนงค์ พูลพิพัฒน์
ครูชำนาญการ
(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบ่อเวฬุ)
นางสาวภัคทนัน กล้าหาญ
ครู
(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาทอง)
นางสาวสุธิดา เขื่อนพงศ์
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นางชลิตา ลมลอย
ผู้ดูแลเด็ก(ผู้มีทักษะ)
account_box หน่วยตรวจสอบภายใน