messager
 
เทศบาลตำบลบ่อเวฬุ call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
บ่อเวฬุ
อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบ่อเวฬุ อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
folder เทศบัญญัติ และคำสั่ง
เทศบัญญัติ เรื่อง การกำจัดขยะสิ่งปฏิกูลมูลฝอย พ.ศ.2555 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มิถุนายน 2563 | เปิดอ่าน : 212
ข้อบังคับตำบล เรื่อง การเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตสุรา และค่าธรมมเนียมใบอนุญาตการเล่นการพนัน พ.ศ.2542 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มิถุนายน 2563 | เปิดอ่าน : 200
เทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2555 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มิถุนายน 2563 | เปิดอ่าน : 222
เทศบัญญัติ เรื่อง การจัดเก็บค่าบำรุงสมาชิกผู้ใช้ระบบไฟฟ้าตามโครงการเร่งรัดขยายไฟฟ้า โดยระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พ.ศ.2551 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มิถุนายน 2563 | เปิดอ่าน : 214
เทศบัญญัติ เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ.2555 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มิถุนายน 2563 | เปิดอ่าน : 195
เทศบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันในอาคาร พ.ศ.2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มิถุนายน 2563 | เปิดอ่าน : 197
เทศบัญญัติ เรื่อง เกณฑ์การลดหย่อนที่ดินที่ไม่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2552 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มิถุนายน 2563 | เปิดอ่าน : 209
เทศบัญญัติ เรื่อง ระบบประปาตำบลบ่อเวฬุ พ.ศ.2555 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มิถุนายน 2563 | เปิดอ่าน : 207
เทศบัญญัติ เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.2555 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มิถุนายน 2563 | เปิดอ่าน : 204
1 - 9 (ทั้งหมด 9 รายการ) 1