messager
 
เทศบาลตำบลบ่อเวฬุ call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
บ่อเวฬุ
อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบ่อเวฬุ อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
ตราสัญลักษณ์หน่วยงาน

การติดต่อหน่วยงาน
สำนักงานเทศบาลตำบลบ่อเวฬุ 80/ 9 หมู่ที่ 2 ตำบลบ่อเวฬุ อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี โทรศัพท์ 039-492450 โทรสาร 039-492450 E-Mail : admin@borwenlocal.go.th ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลาง (อีเมลกลาง) : saraban@borwenlocal.go.th เว็บไซต์ : https://www.borwenlocal.go.th/
แผนที่หน่วยงาน
แผนที่ตำบลบ่อเวฬุ