messager
 
เทศบาลตำบลบ่อเวฬุ call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
บ่อเวฬุ
อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบ่อเวฬุ อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
check_circle สำนักปลัด
สำนักปลัด
สำนักงานปลัด มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาลตำบลบ่อเวฬุและราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกองหรือส่วนราชการใดในเทศบาลตำบลบ่อเวฬุโดยเฉพาะ รวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นตามนโยบาย แนวทางและแผนการและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง โดยแบ่งส่วนราชการภายใน ออกเป็น 9 งาน คือ 1.งานแผนและงบประมาณ 2.งานนิติการ 3.งานบริการและเผยแพร่วิชาการ 4.งานการเจ้าหน้าที่ 5.งานธุรการ 6.งานทะเบียนราษฎร 7.งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 8.งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 9.งานสวัสดิการสังคม