messager
 
เทศบาลตำบลบ่อเวฬุ call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
บ่อเวฬุ
อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบ่อเวฬุ อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบ่อเวฬุดำเนินกิจกรรมหนูน้อยปลูกผักสวนครัว ตามแนวการจัดกิจกรรมเตรียมประสบการณ์บูรณาการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง
รายละเอียด : กิจกรรม หนูน้อยปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ”ตามแนวการจัดกิจกรรมเตรียมประสบการณ์บูรณาการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีนักเรียนชั้นปฐมวัยจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ภายใต้โครงการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้รักธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และความเป็นไทย ทั้งนี้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีหน้าที่ ในการสนับสนุน ส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพัฒนาศักยภาพเด็กไทยให้เป็นคนเก่ง คนดี มีความรู้และมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 และสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบูรณาการกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กไทยตามกลยุทธ์ 4H ได้แก่ ด้านสติปัญญา (Head) ด้านอารมณ์ จิตใจ (Heart) ด้านทักษะฝีมือ (Hand) ด้านสุขภาพ (Health) ภายใต้การมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน (Home) จึงได้จัดทำแนวทางการบูรณาการกิจกรรม “หนูน้อยปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” ตามแนวการจัดกิจกรรมเตรียมประสบการณ์บูรณาการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียงตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้โครงการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้รักธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และความเป็นไทย เพื่อให้สถานศึกษาระดับปฐมวัยสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัย) นำไปใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เพื่อเสริมสร้าง ทักษะการเรียนรู้รักธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และความเป็นไทย
ผู้โพส : admin