ชื่อเรื่อง : ขอเชิญผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) ร่วมประเมินคุณธรรมความโปร่งใสของเทศบาลตำบลบ่อเวฬุ ประจำปี พ.ศ. 2567 โดยท่านสามารถแสกน QR CODE นี้
รายละเอียด : ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) https://itas.nacc.go.th/go/eit/u2mwqj ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) https://itas.nacc.go.th/go/iit/u2mwqj
ชื่อไฟล์ : WbwuT5aFri110542.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : AVVtIg8Thu95709.png file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้