ชื่อเรื่อง : ประชาสัมพันธ์นโยบาย No Gift Policy ของเทศบาลตำบลบ่อเวฬุ
รายละเอียด : 1. แนวปฏิบัติขององค์กร ประกาศนโยบายงดรับ-งดให้ของขวัญ เพื่อให้บุคลากรเทศบาลตำบลบ่อเวฬุทราบ และถือปฏิบัติจัดทำสื่อและดำเนินการสื่อสารให้หน่วยงาน/องค์กร/ผู้มีส่วนได้เสีย/รับทราบนโยบาย งดรับ-งดให้ของขวัญ ให้ทุกคนถือปฏิบัติ นโยบายการให้หรือรับของขวัญ จะยกเว้นในกรณีดังต่อไปนี้ - การให้หรือรับของขวัญในช่วงเทศกาลเพื่อสร้างความสัมพันธ์ภาคีเครือข่ายและหน่วยงานภาคี โดยของที่จะให้หรือรับต้องเป็นสิ่งของที่สื่อสารอัตลักษณ์องค์กร ขององค์กรผู้ให้และผู้รับ เช่น การ์ด การ์ดอิเล็กทรอนิกส์ ปฏิทิน สมุดปากกา สมุดบันทึก เป็นต้น - การแสดงความยินดีกับภาคีเครือข่าย ให้ส่งการ์ดหรือมอบการ์ดพร้อมกับช่อดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีในนาม องค์กรโดยไม่ต้องมีสิ่งของอื่นๆ 2. แนวปฏิบัติของบุคลากรเทศบาลตำบลบ่อเวฬุ - บุคลากรเทศบาลตำบลบ่อเวฬุ ต้องแสดงท่าทีหรือคำพูดที่แสดงเจตนาการไม่รับหรือให้ของขวัญในทุกกรณี - บุคลากรเทศบาลตำบลบ่อเวฬุต้องระมัดระวังการแสดงท่าทีในการปฏิเสธที่จะไม่ทำให้ผู้ให้เสียความรู้สึกหรือเสียสัมพันธ์ที่ดีต่อภาคีเครือข่าย โดยชี้แจงนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ให้ภาคีเครือข่ายความเข้าใจและเห็นเจตนารมณ์อันแน่วแน่ของเทศบาลตำบลบ่อเวฬุ ที่จะเป็นองค์กรธรรมาภิบาล - หากมีความจำเป็นจะต้องรับหรือให้สิ่งของเพื่อรักษาความสัมพันธ์ในการทำงานพึงพิจารณาให้ครบทั้งสามองค์ประกอบ คือพิจารณาเจตนาของผู้รับและผู้ให้ว่าของที่รับ/ให้ ไม่ใช่เป็นการผูกมัดเพื่อหวังผลประโยชน์ที่เอื้อต่อองค์กรหรือส่วนตัวแอบแฝงของที่รับและให้ เป็นของที่ภาคีเครือข่ายมีอยู่แล้วไม่มีความยุ่งยากในการจัดหาเพื่อมอบให้เป็นการเฉพาะหรือเป็นกรณีพิเศษ เช่น ผัก ผลไม้ หรือผลิตภัณฑ์ ของชุมชนภาคีเครือข่าย - บุคลากรที่ปฏิบัติงานในส่วนของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ต้องปฏิเสธการรับของขวัญทุกกรณี
ชื่อไฟล์ : jA0L9T6Wed113101.png file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้