ชื่อเรื่อง : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์สำนักงานเทศบาลตำบลบ่อเวฬุ ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 21.50 เมตร สูง 3.00 เมตร (ตามรูปแบบและรายการปริมาณงานเทศบาลตำบลบ่อเวฬุกำหนด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)