ชื่อเรื่อง : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านโชคดี - อ่างเอ็ด - สะตอน้อย (จบ.ถ 23-004) หมู่ที่ 5-6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)