ชื่อเรื่อง : ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง