ชื่อเรื่อง : ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ (กองช่าง) รายละเอียดแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง