แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
หมายเลขเครื่อง ของท่านคือ  : 44.210.99.209
วันที่ทำแบบสอบถาม 19 เมษายน 2567
ประเด็นวัดความความพึงพอใจ
มากที่สุด
มาก
น้อย
น้อยที่สุด
-ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่/บุคลากรที่ให้บริการ
1. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสุภาพ เป็นมิตร
2. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเต็มใจสะดวก รวมเร็ว
3. เจ้าหน้าที่ดูแลเอาใจใส่ กระตือรือร้น เต็มใจให้บริการ
4. เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ  หรือตอบข้อซักถามได้เป็นอย่างดี
-ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ
5. การให้บริการเป็นระบบและเป็นขั้นตอน
6. มีระยะในการให้บริการที่เหมาะสมกับสภาพงาน
7. มีการให้บริการเป็นไปตามลำดับก่อน-หลัง อย่างยุติธรรม
8. มีอุปกรณ์ เครื่องมือที่พร้อมในการให้บริการ
9. มีแบบฟอร์มที่สะดวกในการกรอกข้อมูล
10.มีตู้แสดงความคิดเห็นหรือแบบประเมินการบริการ
-ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก
11.มีสิ่งอำนวยความสะดวกในสถานที่ให้บริการ เช่นที่นั่งพักสำหรับผู้มาใช้บริการ  ที่จอดรถ  น้ำดื่ม ฯลฯ
12.สถานที่ให้บริการมีความปลอดภัย  สะอาด เป็นระเบียบ
13. มีเครื่องมือ/อุปกรณ์/ระบบการบริการข้อมูลสารสนเทศ
14.สภาพภูมิทัศน์มีความสวยงาม เหมาะสมและเป็นระเบียบ
15.การปลูกต้นไม้ให้ความร่วมรื่น การจัดสวนหย่อมมีความเหมาะสม
16.อาคารสถานที่มีความเป็นเอกลักษณ์ มั่นคงสวยงาม