messager
 
เทศบาลตำบลบ่อเวฬุ call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
บ่อเวฬุ
อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบ่อเวฬุ อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2567 | เปิดอ่าน : 2
คู่มีอการดำเนินงานช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาของ oscc ศูนย์ช่วยเหลือสังคม
เผยแพร่วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2567 | เปิดอ่าน : 47| ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
คู่มือการจัดทำและประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่
เผยแพร่วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2567 | เปิดอ่าน : 42
คู่มือการปฏิบัติงานรับสมัครเด็กเล็ก
เผยแพร่วันที่ : 18 มกราคม 2567 | เปิดอ่าน : 117
คู่มือการปฏิบัติงานของศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
เผยแพร่วันที่ : 16 ธันวาคม 2566 | เปิดอ่าน : 49
คู่มือการปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2566 | เปิดอ่าน : 41
คู่มือการปฏิบัติงานทะเบียนประวัติข้าราชการและพนักงานของเทศบาลตาบลบ่อเวฬุ
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2566 | เปิดอ่าน : 121
คู่มือการใช้งานระบบ LPA ออนไลน์ สำหรับ อปท. 2566
เผยแพร่วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2566 | เปิดอ่าน : 47
คู่มือการใช้งานระบบ LPA ออนไลน์ สำหรับ สถจ. 2566
เผยแพร่วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2566 | เปิดอ่าน : 1171
คู่มือหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2556
เผยแพร่วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2566 | เปิดอ่าน : 41
คู่มือปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 2562
เผยแพร่วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2566 | เปิดอ่าน : 59
SDG Guidebook คู่มือเปลี่ยนแปลงโลกอย่างไรให้ยั่งยืน
เผยแพร่วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2566 | เปิดอ่าน : 51
คู่มือหลักเกณฑ์และมาตรฐานคุณภาพระบบประปาหมู่บ้านขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เผยแพร่วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2566 | เปิดอ่าน : 35
คู่มือแนวทางการจัดทำหลักสูตรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เผยแพร่วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2566 | เปิดอ่าน : 34
คู่มือการร่างข้อกำหนดของท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
เผยแพร่วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2566 | เปิดอ่าน : 30
คู่มือสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา
เผยแพร่วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2566 | เปิดอ่าน : 47
คู่มือมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติพร้อมคู่มือ
เผยแพร่วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2566 | เปิดอ่าน : 28
คู่มือสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา เล่ม 1
เผยแพร่วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2566 | เปิดอ่าน : 29
คู่มือหนังสือสั่งการเกี่ยวกับการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียนและขอความเป็นธรรม
เผยแพร่วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2566 | เปิดอ่าน : 29
คู่มือแนวทางการบริหารจัดการสถานสงเคราะห์สัตว์
เผยแพร่วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2566 | เปิดอ่าน : 33
คู่มือการดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
เผยแพร่วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2566 | เปิดอ่าน : 38
คู่มือการตรวจรายงานการจัดตั้ง การย้าย/รวม ยุบเลิก และเปลี่ยนชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการเพิ่มข้อมูลในระบบสารสนเทศทางการศึกษาศุนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (CCIS)
เผยแพร่วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2566 | เปิดอ่าน : 37
คู่มือส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัด
เผยแพร่วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2566 | เปิดอ่าน : 36
คู่มือเติมน้ำใต้ดินระดับตื้น
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤศจิกายน 2565 | เปิดอ่าน : 36
คู่มือการปฏิบัติงานการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤศจิกายน 2565 | เปิดอ่าน : 119
คู่มือการจัดทำ MOU ท้องถิ่น
เผยแพร่วันที่ : 24 ตุลาคม 2565 | เปิดอ่าน : 42
คู่มือหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เผยแพร่วันที่ : 18 กรกฎาคม 2565 | เปิดอ่าน : 32
คู่มือการใช้งานระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
เผยแพร่วันที่ : 24 มิถุนายน 2565 | เปิดอ่าน : 35
คู่มือเว็บไซต์ศูนย์ประสานงานท้องถิ่นอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เผยแพร่วันที่ : 18 มิถุนายน 2565 | เปิดอ่าน : 38
รายงานผลการวิเคราะห์การดำเนินงานตามภารกิจหน้าที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เผยแพร่วันที่ : 24 เมษายน 2565 | เปิดอ่าน : 34
แนวทางการดำเนินการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2565 | เปิดอ่าน : 49
คู่มือการฝึกอบรมระบบสารสนเทศ oscc ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สำหรับผู้ปฏิบัติงาน
เผยแพร่วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2565 | เปิดอ่าน : 30
คู่มือการจัดทำความตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เผยแพร่วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2565 | เปิดอ่าน : 31
คู่มือการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับวันลา
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤศจิกายน 2564 | เปิดอ่าน : 121
คู่มือการปฏิบัติงานด้านเบี้ยยังชีพ งานสวัสดิการสังคม
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2564 | เปิดอ่าน : 107
คู่มือการปฏิบัติงานงานสารบรรณ และการจัดเก็บเอกสาร
เผยแพร่วันที่ : 18 ตุลาคม 2564 | เปิดอ่าน : 110
แบบมาตรฐานพร้อมประมาณการ ราคาการก่อสร้างระบบเติมน้ำใต้ดิน
เผยแพร่วันที่ : 19 สิงหาคม 2564 | เปิดอ่าน : 39
คู่มือปฏิบัติงานป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
เผยแพร่วันที่ : 18 สิงหาคม 2564 | เปิดอ่าน : 103
คู่มือการจัดทำโครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดระบบจัดการมูลฝอยแบบครบวงจร สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เผยแพร่วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2564 | เปิดอ่าน : 55
คู่มือการบันทึก e-GP
เผยแพร่วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2564 | เปิดอ่าน : 44
คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับทางหลวงท้องถิ่น
เผยแพร่วันที่ : 18 ธันวาคม 2563 | เปิดอ่าน : 34
คู่มือ มาตรฐานงานทางหลวงท้องถิ่น (การใช้ยางพาราเป็นส่วนผสมในงานก่อสร้างและซ่อมบำรุงทาง)
เผยแพร่วันที่ : 24 ตุลาคม 2563 | เปิดอ่าน : 33
คู่มือการจัดตั้งองค์การความร่วมมือระหว่างท้องถิ่น
เผยแพร่วันที่ : 10 กรกฎาคม 2563 | เปิดอ่าน : 40
คู่มือและแนวทางการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เผยแพร่วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2563 | เปิดอ่าน : 35
คู่มือแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติราชการของ สถจ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เผยแพร่วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2563 | เปิดอ่าน : 37
แนวทางปฏิบัติของหน่วยงานที่รับอาสาสมัครอเมริกันและอาสาสมัครอเมริกันในประเทศไทย
เผยแพร่วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2562 | เปิดอ่าน : 36
รายชื่อหน่วยงานและตำแหน่ง (ภาษาอังกฤษ) ตามโครงสร้างการแบ่งงานภายในตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
เผยแพร่วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2560 | เปิดอ่าน : 36
คู่มือการจัดทำรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เผยแพร่วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2555 | เปิดอ่าน : 42