messager
 
เทศบาลตำบลบ่อเวฬุ call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
บ่อเวฬุ
อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบ่อเวฬุ อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
account_box สมาชิกสภา
นายสุรินทร์ โยธี
ประธานสภาเทศบาลตำบลบ่อเวฬุ
โทร : 0810051715
นางสาวสุรีรัตน์ คำนอก
รองประธานสภาเทศบาลตำบลบ่อเวฬุ
โทร : 0979511850
นางศศิภัค จรทะผา
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลบ่อเวฬุ
โทร : 0970121464
ร.ต.ท.พิษณุ ลิปปานนท์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ่อเวฬุ
โทร : 0824235695
นายประสิทธิ์ บุญเหลือ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ่อเวฬุ
โทร : 0915913279
นายสมทรง อินอ่อน
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ่อเวฬุ
โทร : 0990144856
นางศิริวรรณ อินธิราช
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ่อเวฬุ
โทร : 0898860816
นายเอกลักษณ์ ลมลอย
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ่อเวฬุ
โทร : 0984186352
นางสาวเจนจิรา กรมไธสง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ่อเวฬุ
โทร : 0972648519
นายนรากร นึกชัยภูมิ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ่อเวฬุ
โทร : 0923355904
นายปรีชา ก้อนพงษ์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ่อเวฬุ
โทร : 0892305053
นายยศ พึ่งพระพร
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ่อเวฬุ
โทร : 00632399528