messager
 
เทศบาลตำบลบ่อเวฬุ call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
บ่อเวฬุ
อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบ่อเวฬุ อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
account_box สำนักปลัด
นางสาวสายสุดา คุ้มวงษ์
หัวหน้าสำนักปลัด
นายไตรวุฒิ อนุกานนท์
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ
นางสาวพัทธ์ธีรา สนธิวัฒน์
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
นางสาวเพตา สายโสน
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
นางสาวประกายแก้ว ร่ารื่น
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายธิติพล หลงเก็ม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นายอนันธวัฒน์ เย็นชุ่ม
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
ว่าง
นักวิชาการสาธารณสุข
นายฉัตรชัย ตรุษ
พนักงานขับรถยนต์
นายเทวินทร์ สืบวงษ์รุ่ง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ว่าง
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นายสัญชัย บุญเหลือ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายขวัญชัย สุทธิธารมงคล
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา(รถบรรทุกขยะ)
นายอานนท์ บัวงาม
คนงาน
นางสาวกุลสตรี อ่อนละออ
คนงาน
นายโชคชัย หินวิเศษ
ยาม
นางสาวขนิษฐา ศรีดาชาติ
ภารโรง
นายสุรเชษฐ์ ผลเต็ม
คนงาน