เทศบาลตำบลบ่อเวฬุ call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
บ่อเวฬุ
อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบ่อเวฬุ อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
account_box สำนักปลัด
นางสาวสายสุดา คุ้มวงษ์
หัวหน้าสำนักปลัด
นายไตรวุฒิ อนุกานนท์
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ
นางสาวพลอยณัชชา ปาลิวงศ์ศักดิ์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางสาวพัทธ์ธีรา สนธิวัฒน์
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
นางสาวเพตา สายโสน
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
นางสาวประกายแก้ว ร่ารื่น
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
ว่าง
นักวิชาการสาธารณสุข
นางสาววนัชยา นพพันธ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ว่าง
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นายเทวินทร์ สืบวงษ์รุ่ง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายสัญชัย บุญเหลือ
พนักงานขับรถยนต์
นายขวัญชัย สุทธิธารมงคล
คนงาน
นายปกรณ์ ศรีสุนาครัว
คนงาน
-ว่าง-
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวกุลสตรี อ่อนละออ
คนงาน
นายโชคชัย หินวิเศษ
ยาม
นางสาวขนิษฐา ศรีดาชาติ
ภารโรง